Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er ”Sønderborg Fugleforening” Stiftet den 10.juni 1966. Hjemsted følger formandens bopæl som fortiden er: Tornholm 1, Ragebøl 6400 Sønderborg.

§ 2 Tegningsregler og hæftelse.
1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 3 Foreningens formål er ved afholdelse af foredrag, film, udstillinger m. m. at udbrede kendskab til stue – og volierefuglenes pleje.
1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

§ 4 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Der opkræves kontingent i følgende kategorier:
Kontingent: Omfatter en husstand, samt hjemmeboende børn under 18 år.
Juniorkontingent: Omfatter medlemmer indtil deres fyldte 18 år. Juniores udstiller på lige fod med andre medlemmer.

§ 5 Opkrævningen af kontingent foretages af kassereren, der udsender indbetalingskort med december nr. af medlemsbladet. Sidste rettidige indbetaling er den 15. Januar. For sent indbetaling medfører sletning i foreningens kartotek. Slettede og udmeldte medlemmer kan kun genindmeldes mod betaling af kontingent for hele det kalenderår, hvor genindmeldingen finder sted.

§ 6

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dage, højst 1 måneds varsel.
2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. Varsel er den samme, som til ordinær generalforsamling.
3. Lovændring kan kun vedtages på en generalforsamling og afgøres ved simpelt flertal. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5. Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7

1. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
2. Formanden og kassereren vælges på skift for 2 år af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at 2 højst 3 mand er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Forretningsordenen meddeles foreningens medlemmer 2 måneder efter.
3. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
4. Endvidere vælges 2 revisorer, hvoraf 1 er på valg hvert år, samt 1 revisorsuppleant der vælges for et år af gangen.
5. Bestyrelsen er bemyndiget til, uden for sin kreds, at ansætte en ulønnet regnskabsfører.

§ 8 Regnskabet fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret stand. Regnskabet sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Kassereren er forpligtet til løbende at holde bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi.

§ 9 Foreningens kommunikation med dens medlemmer foregår via foreningens hjemmeside og via email. Derfor er medlemmerne forpligtet til at oplyse mail adresse til bestyrelsen, så information fra foreningen kan modtages.

§ 11 Finder bestyrelsen, at en persons medlemskab kan virke skadende for foreningen, kan vedkommende nægtes optagelse i foreningen. I særlige tilfælde kan sagen forlægges på førstkommende generalforsamling, som træffer beslutning i sagen. Skader et medlem foreningens omdømme kan det ekskluderes af foreningen ved, at bestyrelsen forelægger forholdet på førstkommende generalforsamling, som så træffer beslutning ved simpelt flertal. Ekskluderede medlemmer kan ikke genoptages.

§ 12 Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og afgøres med mindst 2/ 3 stemmers majoritet. I tilfælde af opløsning vil foreningens midler overgå til ”LANDSORGANISATIONEN DANSKE FUGLEVENNER” der efter eget skøn må anvende midlerne til formål, hvorunder foreningen har virket.

§ 13 Hold af Europæiske fugle
1. Lovlig indførsel til Danmark fra andet land, hvilket skal kunne dokumenteres ved kvittering for køb. Det er ikke lovligt at holde fugl indfanget i den danske fauna
2. Opdrættede fugle i fangenskab, hvilket kan dokumenters ved, at fuglene bærer lukket fast fodring eller er ledsaget af kontrolblanket for kontrolleret opdræt i fangenskab, udstedt af den forening opdrætteren er medlem af.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 21/2 2018